Пошук інформації на сайті

Меню сайта

Тема:  «Управлінська діяльність , спрямована на забезпечення рівного  доступу  до дошкільної освіти дітей з особливими освітніми потребами»

Тип проекту: творчий

Автор  проекту:

Гаврилюк Ольга Анатоліїна, завідувач

ДНЗ ясла – садок  № 4 «Дельфін»,

Адреса вул. Корабельна , 8 а,   тел. 3-12-39;

Характеристика підпроекту:

За метою проективної діяльності – проект розв’язання проблеми (інформаційно-пошуковий)

За змістом–  інтегрований

За кінцевим результатом–  практичний

За кількістю учасників–  колективний

За тривалістю - довготривалий

База реалізації проектуДНЗ ясла – садок  № 4 «Дельфін» м. Первомайськ Миколаївської області

Учасники підпроекту вихованці, батьки, працівникиДНЗ. працівники Центру реабілітації дітей інвалідів м. Первомайська

Термін реалізації  –  вересень 2017  –  травень  2018 року.

Ресурси:

  • Людські – керівники проекту, педагогічні колективи
  • Матеріально-технічні – оргтехніка, залучення позабюджетних коштів

Інформаційні – Закон України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, Порядок комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах та інших нормативно-правових актів, що регламентують розвиток інклюзивної освіти, методична література, періодичні педагогічні видання, Інтернетресурси.

Анотація

У процесі демократизації нашого суспільства неабиякого поширення набули ідеї гуманізації освіти. Серед умов формування цієї системи слід виокремити:

-       забезпечення можливості вибору навчального закладу та навчальної програми відповідно до особливостей дитини;

-       здійснення стимулювання досягнень дітей у різних сферах діяльності;

-       забезпечення їхнього соціально-педагогічного захисту.

Із розвитком демократичного суспільства, яке гарантує право кожного громадянина на активну участь у житті цього суспільства, приходить й нове розуміння понять  «дитина з порушеннями розвитку», «дитина з особливими освітніми потребами»  тощо.

Загальне бачення цього питання полягає в тому, що переважна більшість дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, повинна мати можливість навчатися разом зі своїми однолітками у звичайних умовах. Одним із результатів такого підходу вважається створення єдиної освітньої системи, яка охоплюватиме дітей різних категорій.
Освіта дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, ґрунтується на принципах виваженої педагогіки, дієвість яких неодноразово підтверджувалась і використання яких приносило користь усім дітям. Ці принципи передбачають, що відмінності між людьми є природним явищем і навчання слід відповідним чином адаптувати до потреб дітей, а не «підганяти» під сталі погляди щодо організації та характеру навчального процесу.

Дитячі садочки, які приділяють увагу дітям з психофізичними вадами, є тренувальним майданчиком для суспільства, орієнтованого на задоволення потреб усіх своїх громадян.

Актуальність

Проблема надання якісної освіти дітям з особливими потребами, інтеграції їх в суспільство є надзвичайно актуальною. Розумовий, емоційний, фізичний  і соціальний розвиток дітей з психофізичними вадами залежить від позитивного ставлення до них, їх розуміння та прийняття педагогами, батьками, здоровими дітьми.

Концепція інклюзивної освіти відображає одну з головних демократичних ідей — усі діти є цінними й активними членами суспільства. Навчання в інклюзивному  навчальному закладі є корисним, як для дітей з особливими освітніми потребами, так і для дітей з типовим рівнем розвитку, членів родин та суспільства в цілому.

В межах реалізації  проекту «Діти з особливими потребами в ДНЗ » виявлено необхідність у підвищені рівня обізнаності педагогів щодо особливостей впровадження інклюзивного та інтегрованого навчання в дошкільному навчальному закладі загального розвитку. Принципами роботи дошкільного закладу, який працює з впровадженням інклюзивної освіти є:
— адаптація навчальних програм та планів, навколишнього та предметно-розвивального середовища;

—   підбір методів та форм навчання дітей з особливими освітніми потребами;

—   співпраця з фахівцями для надання спеціальних послуг відповідно до різних освітніх потреб дітей;

—  створення позитивного клімату у дошкільному середовищі.
Хоча так
ий садочок забезпечує сприятливі умови для досягнення рівних можливостей і повної участі дітей з особливими освітніми потребами у житті навчального закладу та громади, для його ефективної діяльності необхідні спільні зусилля не лише педагогів і персоналу ДНЗ, а й батьків, членів родин, дітей.

Враховуючи вищесказане, визначено проблему дослідження: створення дієвої системи роботи з дітьми, які мають вади розвитку.

Мета проекту:

—          забезпечення конституційних прав і державних гарантій дітям з особливими освітніми потребами;

—          здійснення комплексної реабілітації дітей, які мають вади опорно – рухової системи ;

—     набуття дітьми побутових та соціальних навичок;

Завдання проекту:

 Вміння здійснювати педагогами моніторингу розвитку дітей з особливими потребами;

— Своєчасне виявлення відхилень у розвитку дошкільників;

— Здійснення індивідуального та диференційованого підходу до вихованців з вадами опорно – рухової системи;

— Формування готовності у здорових дітей до позитивної взаємодії з дітьми, які потребують корекції.

— Сформувати базу даних методичного забезпечення щодо розвитку, навчання, виховання  дітей з особливими освітніми потребами.

Педагогічна цінність:

1.Створення дієвого розвивального простору;

2.  Вміння здійснювати моніторинг розвитку дітей з особливими потребами;

3.  Здійснення індивідуального та диференційованого підходу до вихованців з ДЦП засобами підбору відповідних ігор, програм, планів використанням степ – аеробіки та оздоровчих технологій в освітньо – виховному процесі;

4. Формування готовності у здорових дітей до позитивної взаємодії з дітьми, які потребують корекції;

5. Формування бази даних методичного забезпечення щодо розвитку, навчання, виховання особливих дітей.