Пошук інформації на сайті

Меню сайта

                                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                       Директор ЗДО №4 «Дельфін»

                                                                             ____________О.А.Гаврилюк                                              наказ від «___»_______№____

Управління освіти Первомайської міської ради

Заклад дошкільної освіти

ясла-садок №4 «Дельфін»

Посадова інструкція       №

АСИСТЕНТА ВИХОВАТЕЛЯ

(код КП 3340)

  1. 1.Посада асистент вихователя належить до посад педагогічних працівників.
  2. 2. Асистент вихователя підпорядковується безпосередньо керівнику закладу дошкільної освіти та вихователю-методисту.
  3. 3.Основні функції асистента вихователя-виховання і навчання дітей з особливими потребами в межах державних програм та збереження їх фізичного і психічного здоров'я.
  4. 4.У своїй діяльності асистент вихователя керується Конституцією України; Конвенцією про права дитини; указами Президента України, законами України, рішеннями Кабінету Міністрів України, наказами й іншими нормативно-правовими актами центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та підпорядкованих їм органів управління освітою з питань, що стосуються дошкільної освіти; правилами і нормами охорони праці, пожежної безпеки; статутом і правилами внутрішнього трудового розпорядку дошкільного закладу; наказами та розпорядженнями керівника дошкільного закладу; цією посадовою інструкцією.
    1. 2.Завдання та обов’язки

 

2.1. Разом із вихователем групи здійснює соціально-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами, зокрема:

-                проводить навчальні, виховні, соціально-адаптаційні заходи, використовуючи різноманітні форми роботи та запроваджуючи ефективні форми їх проведення;

-                допомагає дітям виконувати завдання;

-                залучає дітей до різних видів діяльності;

-                у складі групи фахівців бере участь у розробленні та виконанні індивідуальної програми розвитку дитини;

-                адаптує навчальні матеріали з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності дитини.

2.2. Допомагає в організації освітнього процесу в інклюзивній групі.

2.3. Надає допомогу дітям з особливими освітніми потребами в повсякденному житті.

2.4. Спостерігає за кожною дитиною з особливими освітніми потребами з метою вивчення її індивідуальних особливостей, схильностей, інтересів та потреб.

2.5. Сприяє формуванню у дітей з особливими освітніми потребами саморегуляції та самоконтролю.

2.6. Співпрацює з фахівцями, які безпосередньо працюють з дитиною з особливими освітніми потребами та беруть участь у розробленні індивідуальної програми її розвитку.

2.7. Забезпечує разом з іншими працівниками дошкільного закладу здорові та безпечні умови навчання, виховання.

2.8. Веде встановлену документацію та належно зберігає її.

2.9. Сприяє розвитку дітей з особливими освітніми потребами, поліпшенню їхнього психоемоційного стану.

2.10. Стимулює розвиток соціальної активності дітей з особливими освітніми потребами, сприяє виявленню та розкриттю їхніх здібностей, талантів, залучаючи їх до участі в різних заходах.

2.11. Створює навчально-виховні ситуації, що сприяють вихованню в дітей з особливими освітніми потребами оптимізму та впевненості у своїх силах і майбутньому.

2.12. Разом із групою фахівців, які розробляють індивідуальну програму розвитку дитини з особливими освітніми потребами, вивчає особливості діяльності та розвитку кожної такої дитини, оцінює її досягнення, виконання нею індивідуальної програми розвитку, вивчає та аналізує динаміку її розвитку.

2.13. Постійно спілкується з батьками дітей, надає їм необхідну консультативну допомогу.

2.14. Інформує вихователя групи та батьків про досягнення дітей з особливими освітніми потребами.

2.15. Бере участь в педрадах та інших заходах передбачених в річному плані роботи ЗДО.

2.16. Вдосконалює свій професійний рівень через різні форми самоосвіти.

2.17. Слідкує за ростом фахової майстерності та проходженням курсів підвищення кваліфікації один раз на 5 років.

2.18. Планує використання ресурсів мережі інтернет у освітньому процесі з урахуван­ням специфіки роботи групи та вікових особливостей вихованців.

2.19. Застосовує численні прийоми, методи і засоби ІКТ, зокрема можливості інтер­нету, для поліпшення якості освітнього процесу.

2.20. Проходить не рідше одного разу на п’ять років атестацію згідно з вимогами Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.

2.21. Вільно володіє державною мовою.

2.22. Замінює відсутнього вихователя в дні його невиходу на роботу.

2.23. Дотримується правил етичних і педагогічних норм в закладі.

2.24. Слідкує за своїм зовнішнім виглядом.

2.25. Проходить періодичне безкоштовне медичне обстеження, в неробочий час, не порушуючи графіка проходження.

2.26. Повідомляє керівнику, сестрі медичній старшій про нещасні випадки, якщо такі сталися, разом з медсестрою здійснює заходи з надання першої долікарської допомоги.

2.27. Бере участь у ремонтних роботах вікових груп та закладу.

2.28.    Дотримується вимог нормативних документів з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки. Проходить навчання і перевірку знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності один раз на три роки.

2.29. Проходить інструктаж з охоронипраці один раз на шість місяців.

2.30. Виконує накази та розпорядження адміністрації.

  1. 3.Права

3.1.     На рівність у трудових правах незалежно від національності, соціального походження, віросповідання, політичних переконань.

3.2.     На отримання відповідної зарплати за працю з доплатами й надбавками згідно із чинним законодавством.

3.3.     На матеріальне забезпечення у випадку хвороби.

3.4.     На матеріальну допомогу і винагороду згідно із чинним законодавством та Статутом.

3.5.     На вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми.

3.6.      На участь у роботі органів самоврядування закладу.

3.7.      На підвищення фахового рівня шляхом участі у методичних об’єднаннях, ШПД тощо.

3.8.     На проведення, у встановленому порядку, науково-дослідницької, експериментальної, пошукової роботи.

3.9.     Вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу дошкільної освіти в межах своєї компетенцї.

3.10.   Одержувати заохочення та нагороди за старанне й зразкове виконання своїх службових обов’язків.

3.11.   Входити в об’єднання професійних спілок та бути членом інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством України.

3.12.    На захист професійної честі та власної гідності.

3.13.   Отримувати консультативну допомогу від директора, вихователя-методиста, практичного психолога та інших спеціалістів закладу дошкільної освіти .

3.14.   Знайомитися зі скаргами та іншими документами, що містять оцінку його роботи, давати пояснення щодо змісту цих документів.

3.15.    На вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми.

4. Відповідальність

4.1.     За життя та здоров’я дітей, дотримання їхніх прав та свобод на підставі законодавства України.

4.2.      Дисциплінарну – в порядку, визначеному трудовим законодавством, за:

–   невиконання або неналежне виконання без поважних причин Статуту та Правил внутрішнього трудового розпорядку, законних розпоряджень директора ЗДО та інших локальних нормативних актів, посадових обов’язків, установлених цією інструкцією, в тому числі невиконаннянаданих прав;

–   невідповідне використання форм, методів та заходів в організації освітнього процесу віковим, психофізичним можливостям дітей;

–   не якісну підготовку закладу до навчального року;

–   збитки, завдані ЗДО або учасникам освітнього процесу у зв’язку з виконанням (не виконанням) своїх посадових обов’язків;

–невиконання, порушення цієї посадової інструкції, наказів та розпоряджень директора;

– грубе порушення трудових обов’язків. Як вид дисциплінарного покарання – звільнення із займаної посади;

4.3. Асистент вихователя несе дисциплінарну відповідальність за використання (в тому числі одноразово) методів виховання, пов’язаних з фізичним чи психічним насильством над особистістю у порядку, визначеному чинним законодавствомУкраїни.

4.4. За дотримання техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони праці, санітарних норм і правил, виконання Правил внутрішнього трудового розпорядку ЗДО.

4.5. За збереження закріпленого за ним майна та дотриман­ня техніки безпеки при роботі з ним.

5. Повинен знати

5.1. Закони і нормативно-правові акти про освіту та навчання і виховання дітей.

5.2. Дошкільну педагогіку, дитячу психологію, вікову фізіологію, санітарію та гігієну, в т.ч. основи першої долікарської допомоги; сучасні освітні технології та новітні досягнення педагогічного досвіду.

5.3. Теорії і методики розвитку, виховання та навчання дітей дошкільного віку, особливості моделювання освітнього процесу з урахуванням різних вікових груп та індивідуальних особливостей вихованців.

5.4. Основи роботи з персональним комп’ютером на рівні користувача.

5.5. Порядок оформлення ділової документації.

6. Кваліфікаційні вимоги

Повна або базова вища педагогічна освіта (магістр, спеціаліст, бакалавр) зі спеціальності «Дошкільне виховання», стаж роботи не менше 1 року.

7. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

Для реалізації своїх обов’язків вихователь взаємодіє з:

7.1. Керівником дошкільного закладу.  

7.2. Вихователем-методистом. 

7.3. Педагогічними працівниками. 

7.4. Батьками дітей або особами, які їх замінюють. 

7.5. Замінює у встановленому порядку тимчасово відсутніх вихователів на умовах погодинної оплати.

7.6. Зобов’язаний вчасно повідомляти директора ЗДО про свою хворобу або іншу причину неявки на роботу.

7.7.      Може змінювати графік роботи лише за погодженням з адміністрацією ЗДО.

7.8.      Отримує від адміністрації закладу дошкільної освіти матеріали нормативно - правового та організаційного характеру, знайомиться під підписі з відповідними документами.

Посадова інструкція розроблена директором ЗДО №4 «Дельфін»     О.А. Гаврилюк

З посадовою Інструкцією ознайомлена та другий примірник отримала:

___________ _______________________                       «____»______________20____року